Home
Producten
Nieuws
Bestel informatie Contact
is een jonge onderneming die zich richt op afrocentrische kunst
oftewel "Black Art".

Hierbij moet u denken aan kunst die in allerlei vormen wordt geuit: schilderijen, posters, wenskaarten, kalenders, dagboeken, kadomateriaal, muziekdozen enz.

Het idee voor is in 1997 ontstaan uit een behoefte naar iets "anders".
Al zoekende kwam oprichtster Ruth Sances terecht in de Verenigde Staten. Het land waar de markt voor "Black Art" enorm is. Een van de grootste "black-owned" companies voor o.a. afrocentrische wens- en kerstkaarten verkoopt jaarlijks zo'n 2.500.000 miljoen kaarten in 250 verschillende ontwerpen.

Het doel van is om de Nederlandse en op termijn ook de Europese consument bewust te maken van de keuze die zij hebben wanneer het gaat om betaalbare "Afrocentrische" kunst. Momenteel gebeurt dit wel, maar op ontzettend kleine schaal. Velen zijn zeer enthousiast en geïnteresseerd, maar het aanbod is minimaal en er is geen tot weinig publiciteit. wil hier verandering in brengen. Het aanbod zal naar gelang de vraag worden uitgebreid met tal van andere Afrocentrische producten. Hierover meer zodra de tijd daar rijp voor is.

zal zich vooralsnog richten op het lanceren van de Afrocentrische wens- en kerstkaarten op de Nederlandse markt.

Beurzen
staat op de Brasa Fair in de RAI van 23 t/m 25 november 2007.
Black Art
Kalenders
Wenskaarten
Contactgegevens:
Postbus 89 
1110 AB
Diemen
Tel: +31 (0)6 1594 2491
Email: info@ruthz.com


Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van nieuwe kaarten en kunst, laat je gegevens achter.

Naam
Email adres

COPYRIGHT


Alle rechten voorbehouden.Copyright
Op deze site rust een auteursrechtelijke bescherming. Het is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan deze site te verveelvoudigen tenzij voor het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van deze informatie. is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Voor meer informatie gaat u naar info@.com


Postbus 89
1110 AB Diemen

KvK 34191042


ALGEMENE VOORWAARDEN • Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels overschrijving naar bankrekening 83.65.37.238 t.n.v. R. Sances te Amsterdam o.v.v. het bestelnummer, uw naam en woonplaats
 • Verwerken van overschrijving duurt gemiddeld 3 tot 4 dagen.
 • De verzendkosten in Nederland:
  * Bij besteding onder de € 30,00 betaalt u € 5,50.
  * Bij besteding boven de € 30,00 betaalt u € 3,95.
 • De verzendkosten voor België, Duitsland en Luxemburg: € 6,50.
 • De andere landen hebben verzendkosten a € 12,50 per pakket.
 • Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht op retour zenden binnen 5 dagen.
 • De kosten van het retour zenden komen op de rekening van de koper.
 • Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de internetsite van zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

  Artikel 1. Algemeen
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en .com gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 2. Definities
  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan .com opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

  Artikel 3. Prijs/Verzendkosten
  - De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW)
  - Bij aflevering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen € 4,50 inclusief BTW in rekening gebracht.
  - De prijzen van goederen die in deze catalogus en/of de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

  Artikel 4. Levering
  - De door .com opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
  - De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
  - Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal .com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
  - .com behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om .com moverende redenen te weigeren.

  Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
  - De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij .com daarvan binnen acht (7) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft .com de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  - Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen acht (8) dagen na aflevering aan .com te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is.
  De kostenvoor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van .com.

  Artikel 6. Betaling
  - Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 3 dagen na bestelling, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn is .com het recht de bestelling te annuleren.
  - Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

  Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
  - De door .com geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van .com volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

  Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  - Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door .com geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. .com garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 9. Communicatie
  - Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en .com, dan wel tussen .com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en .com, is .com niet aansprakelijk.

  Artikel 10. Overmacht
  - Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft .com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat .com gehouden is tot enige schadevergoeding.

  Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
  - Wanneer door .com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat .com deze voorwaarden soepel toepast.

  Artikel 12. Toepasselijk recht
  - Op overeenkomsten gesloten tussen .com en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  PRIVACY POLICY  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@.com
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  verkoopt uw gegevens niet.

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij
  Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

  Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij geen cookies ontvangt.

  Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van , dan kunt u een e-mail sturen naar info@.com. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

  BESTELINFORMATIE
  BESTELLEN

 • Ga naar het gewenste artikel en klik op "bestellen"
 • Hierna kunt u het aantal artikelen aangeven dat u wilt bestellen
 • Bent u zeker van uw bestelling klik op "bestelling afronden"
 • Vul vervolgens uw persoonlijke gegevens in
 • U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bestelling te zien


  BETALEN

 • Nadat u de bestelling heeft afgerond krijgt u in de bevestiging het totaalbedrag te zien
 • Dit bedrag kunt u overmaken naar bankrekening 83.65.37.238
 • T.n.v. R. Sances te Amsterdam
 • O.v.v. het bestelnummer, uw naam en woonplaats


  BEZORGEN

 • Tenzij anders vermeld wordt uw bestelling binnen 14 dagen bezorgd
 • Wij bezorgen via TNT Post


  LEVERTIJDEN

 • Is het product op voorraad, dan wordt uw bestelling binnen 7 werkdagen (na ontvangst van uw betaling) verstuurd
 • Moet het product bij de leverancier (in het buitenland) besteld worden, dient u rekening te houden met een levertijd van 2 tot 4 weken
 • Houdt u echter ook rekening met langere levertijden (10 - 12 weken), wanneer er leveringsproblemen zijn


  RETOURNEREN

 • Voldoet een product niet aan uw verwachting, kunt u na schriftelijk overleg met ,
 • het artikel binnen 7 werkdagen retour sturen
 • Het is helaas niet mogelijk het product met de postbode mee terug te geven.
 • Is de bestelling niet compleet, neemt uw svp contact op via info@.com
 • Heeft u een klacht op opmerking, kunt u ons hier per email over informeren

 • © Copyright 2007 by MictJ - Privacy Policy - Algemene Voorwaarden

  "Offers more choice"  "The Sun People" by Larry Poncho Brown